Nuostatai

LIETUVOS ŽOKĖJŲ KLUBO ORGANIZUOJAMŲ ŽIRGŲ LENKTYNIŲ
NUOSTATAI

       Lietuvos žokėjų klubo žirgų lenktynių nuostatai nustato žirgų lenktynių organizavimo ir vykdymo procesą, privalomų dokumentų pateikimą ir pildymą.


I.  Lenktynių organizavimo ir vykdymo procesas

       1.1.    Lenktynių organizavimo ir vykdymo proceso etapai:
       1.1.1. Pasirengimas lenktynėms, paraiškų ir kitų dokumentų pateikimas lenktynių organizatoriams (toliau – Lietuvos žokėjų klubo prezidentui);
       1.1.2.  Dalyvių registravimas ir žirgų veterinarinė apžiūra atvykus į lenktynes;
       1.1.3.   Žirgų išvedimas į padoką (žirgų apžiūros aikštelę), pristatant juos lenktynių žiūrovams ir darant jiems apšilimą prieš startą.
       1.1.4.   Žirgų bėgimas;
       1.1.5.  Prizininkų apdovanojimas;
       1.1.6.  Piniginių prizų išmokėjimas lenktynių dalyviams.


II.  Pasirengimas lenktynėms ir paraiškų ir kitų dokumentų pateikimas lenktynių organizatoriams

       2.1. Lietuvos žokėjų klubo organizuojamos lenktynės vyksta pagal sudarytą sezono lenktynių kalendorių ir lenktynių dienos scenarijų.(aprašą).
       2.2. Asmenys pageidaujantys dalyvauti žirgų lenktynėse pateikia paraiškas dalyvauti žirgų lenktynėse pagal lenktynių dienos programoje numatytą terminą Lietuvos žokėjų klubo prezidentui.
       2.3. Paraiškoje nurodo šiuos duomenis:
       2.3.1. Žirgo vardas;
       2.3.2. Žirgo veislė;
       2.3.3. Žirgo amžius;
       2.3.4. Žirgo lytis;
       2.3.5. Žirgo savininkas ir jo asmens kodas;
       2.3.6. Žokėjas ir jo asmens kodas;
       2.3.7. Žokėjo draudimo poliso, sveikatos pažymėjimo numerius;
       2.3.8. Žokėjo svorį;
       2.3.9. Treneris, jo asmens kodas.
       2.3.10. Arklininkas, jo asmens kodas.
       2.3.11. Bėgimas, kuriame lenktyniaus.
       2.4. Paraiškos formos pateikiamos Lietuvos žokėjų klubo internetiniame puslapyje www.jockeyclub.lt   Paraiškas galima gauti ir pas Lietuvos žokėjų klubo prezidentą.
       2.5. Užpildytas paraiškas žirgo savininkas (klubo vadovas) gali pateikti el. paštu jockeyclub@jockeyclub.lt arba faksu Nr. 8-41-388606. Atvykus į lenktynes paraiškos formos yra atsivežamos dalyvių ir pateikiamos lenktynių organizatoriams su trenerio parašais.
       2.6. Nustatytas starto mokestis  (už kiekvieną žirgą) gali būti mokamas iš anksto pavedimu į Lietuvos žokėjų klubo sąskaitą. Starto mokestis gali būti sumokamas ir atvykus į lenktynes ir jo suma gali būti proporcingai didinama, siekiant kompensuoti organizacines išlaidas. Starto mokesčio dydis nurodomas lenktynių dienos programoje.
       2.7. Lietuvos žokėjų klubo prezidentas ar kitas klubo atsakingas narys, gavęs paraiškas, duomenis apie sumokėtą starto mokestį (jeigu mokama iš anksto pavedimu) užpildo starto protokolą .

III. Dalyvių registravimas ir žirgų veterinarinė apžiūra atvykus į lenktynes

       3.1. Į hipodromą dalyviai atvyksta lenktynių dieną likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki lenktynių oficialaus atidarymo. Iki varžybų oficialaus atidarymo, likus 30 min., dalyviai turi būti gavę veterinarines tarnybos leidimus dalyvauti jų žirgams lenktynėse, susimokėję starto mokesčius Lietuvos žokėjų klubui, pateikę tinkamai užpildytą žirgo pasą, raitelio gyvybės draudimą, raitelio sveikatos pažymėjimą ir jiems turi būti lenktynių organizatorių suteiktas starto numeris.
       3.2. Atvykę dalyviai, nedelsiant pateikia žirgų pasus ir išveda žirgus veterinarinei tarnybai. Jeigu žirgo pasas ir sveikatos būklė atitinka veterinarinės tarnybos reikalavimus, veterinarinė tarnyba pažymi starto protokole kad žirgas gali bėgti lenktynėse. Jei žirgui dėl kokių nors priežasčių neatitinkančių veterinarinių reikalavimų yra neleidžiama dalyvauti lenktynėse, veterinarinė tarnyba padaro įrašą starto protokole su trumpu priežasties aprašymu. Starto mokestis tuo atveju, jei žirgui neleidžiamas lenktyniauti dėl sveikatos problemų susidariusių dėl transportavimo priežasčių gali būti grąžinamas.
       3.3. Lietuvos žokėjų klubo atsakingas sekretoriato darbuotojas (toliau – registratorius) būna dalyvių atvykimo vietoje prie veterinarinės tarnybos. Minėtas darbuotojas turi dalinai užpildytus starto protokolus. Pateikia starto protokolus veterinarinės tarnybos darbuotojams, kad padarytų įrašus grafoje „Veterinarinė apžiūra“ „leista dalyvauti“ arba „neleista dalyvauti“. Veterinarinė tarnyba užpildžiusi minėtą grafą starto protokolą grąžina Registratoriui.
       3.4. Varžybų dalyviai po veterinarinės apžiūros registratoriui pateikia raitelio gyvybės draudimą, raitelio sveikatos pažymėjimą, banko kvitą, kad starto mokestis sumokėtas arba starto mokestį moka pas registratorių.
       3.5. Registratorius, gavęs minėtus dokumentus, užpildo starto protokolo grafas:
       3.5.1. Varžybų dalyviams, pateikus banko kvitą dėl sumokėto starto mokesčio, užpildoma grafa „Starto mokestis“, daromas įrašas atitinkantis starto mokesčio sumą. Kai starto mokestis mokamas pavedimu grafoje „Parašas“ varžybų dalyviui pasirašyti nereikia. Jeigu starto mokestis mokamas vietoje, grafoje „Starto mokestis“, daromas įrašas ir grafoje „Parašas“ pasirašo starto mokestį sumokėjęs lenktynių dalyvis.
       3.5.2. Patikrinęs žokėjo gyvybės draudimą, žokėjo sveikatos pažymėjimą užpildo starto protokolo  grafą „Žokėjo dokumentai“, darydamas įrašą „dokumentai pateikti“.
       3.6. Žokėjai, pateikiant starto protokolui užpildyti reikalingus dokumentus, pasisveria. Sveriamasi yra su žokėjaus uniforma, taip pat turint su savimi  balną, pobalnį, balnakilpes ir pavaržas. Registratorius duomenis apie žokėjo svorį įrašo į starto protokolo grafą „Svoris“.
       3.7. Kai lenktynių dalyviai pateikia visus reikiamus dokumentus, sumoka starto mokestį, pasisveria žokėjas, tada Registratorius išduoda starto numerį.
       3.8. Lenktynių dalyviai, kurie buvo pateikę paraiškas dalyvauti lenktynėse, bet neatvyko, iš starto protokolo išbraukiami ir grafoje „Starto Nr.“ įrašoma „neatvyko“. Starto mokestis neatvykusiems lenktynių dalyviams negrąžinamas.
       3.9. Užpildytus starto protokolus Registratorius pateikia sekretoriui ir lenktynių teisėjams iki lenktynių oficialaus atidarymo likus ne mažiau  30 min.
       3.10. Lenktynių sekretorius, gavęs starto protokolą, pakoreguoja žirgų lenktynių rezultatų protokole duomenis:
       3.10.1. įrašo grafoje „Starto Nr.“ tikslius starto numerius;
       3.10.2. išbraukia iš protokolo žirgus, kurie nedalyvauja  lenktynėse;
       3.10.3. tikslina ir įrašo žokėjaus duomenis (vardas, pavardė, svoris).

           
IV.  Žirgų išvedimas į padoką

       4.1. Žirgai į padoką išvedami iki starto likus nemažiau kaip 15 min.
       4.2. Žirgus į padoką išveda arklininkas arba žokėjas, kuris su tuo žirgu startuos bėgime.
       4.3. Į padoką žirgus įleidžia padoko teisėjas.
       4.4. Likus 5 min. iki starto, raiteliai išjoja žirgus į hipodromą:
       4.5.1. lenktynių  komentatorius pristato žokėjus ir žirgus žiūrovams;
       4.5.2. hipodromo take žokėjai prajoja pro žiūrovų tribūnas lengvu kenteriu.
       4.5.3. žokėjai joja prie starto.

V. Žirgų bėgimas

      5.1. Šiame etape dirba starto teisėjas, fotofinišo darbuotojas, vyr. teisėjas ir lenktynių sekretorius.
      5.2. Prie starto linijos išsirikiavus žirgams, starto teisėjas įtempia gumelę nuo vieno starto statramsčio ir liepia dalyviams išsirikiuoti lygia linija prieš gumelę. Startas duodamas starto teisėjui paleidžiant gumelę ir nuleidžiant starto vėliavėlę. Startas gali būti duodamas tik tada kai lenktynių dalyviai stovi su žirgais prieš starto liniją vienoje linijoje. Galimas nukrypimas dvi trečiosios žirgo korpuso. Kitokiu atveju išleidus žirgus, startas yra skelbiamas falšstartu, dalyviai grįžta į starto vietą  ir startas skelbiamas iš naujo.Startas galiamas ir be gumelės, tuomet visi duetai bendru sutarimu startuoja iš volto , nukrypimas galimas 1 žirgo korpusas.
      5.3. Fotofinišo darbuotojo darbo vieta yra prie finišo linijos. Kai duodamas startas fotofinišo darbuotojas fiksuoja startą.
      5.4. Lenktynių vyriausiasis teisėjas ir lenktynių sekretorius stovi prie finišo linijos, kaip ir fotofinišo darbuotojas.
      5.5. Žirgams kertant finišo liniją:
      5.5.1. Fotofinišo darbuotojas fiksuoja finišą, t.y. seką , kokia eilės tvarka  žirgai atbėgo distanciją;
      5.5.2. Vyriausiasis lenktynių teisėjas stebi koks žirgas atbėgo kelintas ir perduoda užfiksuotus rezultatus lenktynių sekretoriui, t.y. pasako atbėgusių žirgų numerius  eiliškumo tvarka.
       5.5.3. Lenktynių sekretorius turi susirašęs eilės tvarka vietas (pvz. 1, 2, 3 ir t.t.). ir prie jų pažymi žirgų numerius, kurias eiliškumo tvarka pasako vyriausiasis teisėjas.
       5.6. Turėdamas lenktynių rezultatų duomenis, sekretorius surašo užimtas vietas į lenktynių rezultatų protokolą.
       5.7. Fotofinišo darbuotojas pateikia duomenis per kiek laiko distanciją įveikė žirgai  sekretoriui  ir sekretorius surašo laikus į lenktynių rezultatų protokolą.
       5.8. Lenktynių komentatorius pagal lenktynių rezultatų protokolą paskelbia duomenis žiūrovams.
       5.9. Prizines vietas užėmę žokėjai pasisveria iš karto po finišo pas varžybų sekretorių. Privaloma svertis visiems žokėjams, kurių amžius daugiau nei 16 metų, o kai lenktynių programa reikalauja nepriklausomai ir nuo jų amžiaus. Sveriamasi yra su žokėjaus uniforma,balnu, pobalniu, kilpomis, diržais. Nepasisvėrus  žokėjams po finišo, jų rezultatai anuliuojami.

VI.  Prizininkų apdovanojimas

       6.1. Prizininkai apdovanojami pasibaigus visiems bėgimams, iškilmingo lenktynių dienos uždarymo metu.
       6.2. Prizus gali įteikti Lietuvos žokėjų klubo prezidentas, prizų steigėjai, kviestiniai asmenys.
       6.3. Kiek bus prizinių vietų nusprendžiama prieš kiekvienas lenktynes atskirai.
       6.4. Apdovanojimo metu piniginiai prizai nugalėtojams neįteikiami. Piniginiai prizai išmokami vėliau, po iškilmingo lenktynių uždarymo.
       6.5. Daiktiniai prizai įteikiami prizininkų apdovanojimo metu.
       6.6. Apdovanojimo metu gali būti įteikiamas prizininkui diplomas, kuriame nurodyta žokėjas, žirgas ir kokia vieta užimta.

 VII.  Piniginių prizų išmokėjimas lenktynių dalyviams

       7.1. Piniginiai prizai išmokami lenktynių dalyviams pasibaigus iškilmingam lenktynių dienos uždarymui.
       7.2. Piniginius prizus išmoka Lietuvos žokėjų klubo  prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo, piniginių prizų išmokėjimo žiniaraštį užpildo sekretorius.
       7.3. Piniginiai prizai išmokami žokėjui arba žokėjui ir žirgo savininkui. Piniginis prizas gali būti išmokamas čekiais, kurį pasirašo klubo prezidentas ar kitas jo įgaliotas asmuo. Jeigu žokėjas nepilnametis, piniginis  prizas išmokamas grynais pinigais arba banko čekiu žirgo savininkui arba treneriui.
       7.6. Žiniaraštyje nurodomi šie duomenys:
       7.6.1. savininkas, treneris  žokėjas, arklininkas.
       7.6.2. jei pageidaujama , jų asmens kodai;
       7.6.3. užimta vieta;
       7.6.4. pinigų suma;
       7.6.5. pinigus gavusio asmens parašas, jei pinigai mokami grynais.
       7.8. Jeigu vietoj nepilnamečio asmens pinigus paima treneris, žirgo savininkas, tai jo duomenys ir įrašomi į žiniaraštį ir tas asmuo pasirašo.
       7.9. Duomenys žiniaraščiui užpildyti gaunami iš lenktynių rezultatų protokolo, asmens kodai įrašomi iš paraiškų.

VIII. Skundų ir apeliacijų pateikimo tvarka  ir jų nagrinėjimas

       8.1. Visi skundai ir apeliacijos iš lenktynių dalyvių turi būti pateikiami, ne vėliau, kaip 1 valanda po įvykusio bėgimo,kuriam skundas ar apeliacija pateikiama.
       8.2. Skundas ar apeliacija yra pateikiami vyriausiam Lietuvos žokėjų klubo  lenktynių teisėjui , sekretoriui arba prezidentui ir su ja kartu  paliekamas 500 litų užstatas. Nepateikus  piniginio užstato skundas ar apeliacija nebus svarstomi.
       8.3. Skundas ar apeliacija turi būti išnagrinėtas techninės komisijos ne vėliau, kaip 3 dienos po lenktynių dienos. Sudėtingu atveju taikoma išimtis, jei tai yra  sudėtingas atvejis komisija kolegialiai šį atvejį išnagrinėja per artimiausią  posėdį.
       8.4. Išnagrinėjus skundą ar apeliaciją, jei jos baigtis yra teigiama skundo ar apeliacijos teikėjo naudai, piniginis užstatas grąžinamas. Jei skundas ar apeliacija yra neigiama, jo teikėjo atžvilgiu, piniginis užstatas negrąžinamas.
       8.5. Skundo ir apeliacijos išvada visuomet turi būti pridedama prie lenktynių protokolų.

IX. Baigiamosios nuostatos

      9.1. Lenktynių sekretorius paraiškas dalyvauti lenktynėse, lenktynių starto protokolus, lenktynių rezultatų protokolus, piniginių prizų išmokėjimo žiniaraščius, pasibaigus lenktynėms, tą pačią dieną, perduoda Lietuvos žokėjų klubo prezidentui. Minėti dokumentai saugomi pas prezidentą.